OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

אזרחות צ'כית

אדם שהופך לאזרח צ'כי במהלך חייו לא נדרש לוותר על אזרחותו הקודמת ולא חייב לשלוט בשפה הצ'כית.

כל אזרח צ'כי זכאי לקבל אישור על אזרחותו הצ'כית ועל סמך אישור זה הוא רשאי לבקש דרכון צ'כי.

אדם יכול להפוך לאזרח צ'כי או באופן אוטומטי מכוח לידה להורה בעל אזרחות צ'כית או שהוא הופך לאזרח צ'כי במהלך חייו מבחירתו.

הפיכה לאזרח צ'כי מכוח הלידה מעוגנת בחוק הצ'כי, כך שכל אחד שעליו החוק חל הוא אזרח צ'כי מיום לידתו, וזאת בלי קשר אם הוא מודע לכך או לא ובלי קשר אם הוא אי פעם דאג לסדר לעצמו מסמכים צ'כיים.

הפרוצדורה שמטרתה לקבל את אישור האזרחות של הרפובליקה הצ'כית פשוטה ביסודה ואי אפשר לעשות בה טעויות. מצד שני גם לא ניתן לזרז אותה, גם לא בעזרת עורך דין, אפילו שיש עורכי דין שטוענים ההפך; כמו כן המבקש חייב לבוא לשגרירות באופן אישי כך שייצוג על ידי עורך דין הוא מיותר וריק מתוכן. במקרים מסוימים יש צורך לבצע חיפושים בארכיונים בצ'כיה שעלולים להימשך כמה חודשים. אך גם הדבר הזה פשוט מאוד וזול.