OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

אזרחות פולנית

הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי ב – 1 במאי 2004, עוררה ועודנה מעוררת עניין בקרב רבים שהינם בעלי שורשים פולניים, המבקשים כעת לקבל אזרחות פולנית או דרכון פולני ולזכות במעמד הנחשק של אזרח האיחוד האירופי. דרכון פולני, שעד לפני שנים לא רבות הקנה זכויות מצומצמות, מהווה כיום כרטיס כניסה לשערי מדינות אירופה המבוססות, ובתנאים מסוימים גם לארה“ב, לנוכח אמנה הקיימת בין המדינות. מעבר לכך, פולין לכשעצמה, מהווה אף היא מוקד משיכה לזכאים להשבת אזרחות
פולנית או דרכון פולני, לנוכח מצבה הכלכלי וצמיחתה הנאה הנצפית זה שנים מיום התנתקותה מהמשטר הקומוניסטי.

עניין רב ביותר בנוגע לקבלת אזרחות פולנית או דרכון פולני, ניכר בקרב עשרות אלפי ישראלים (ולפי אומדנים אחרים למעלה ממאה אלף), אשר זכאים במקרים רבים לקבל אזרחות פולנית על פי החקיקה הפולנית, ואמנם נראה, כי חרף ההקשרים
ההיסטוריים הבעייתיים הקשורים בפולין, דומה כי ישראלים רבים, כ – 5000 לערך, בחרו זה מכבר והחלו בתהליכים להשבת אזרחות פולנית או דרכון פולני בניסיון להבטיח את עתידם ועתיד משפחותיהם, כאזרחי האיחוד האירופי.

סוגיית האזרחות הפולנית מוצאת את ביטויה העיקרי בשלושה חוקים מרכזיים: חוק האזרחות משנת 1920, חוק האזרחות הפולנית משנת 1951 וחוק אזרחות פולנית משנת 1962. חוקים אלו קובעים את הדין בדבר אזרחות פולנית וכן דרכון פולני, ביחס
לתקופות השונות. מעבר לפירוט התנאים הרגילים לקבלת אזרחות פולנית, חוקים אלו מתייחסים לזכאות לקבלת אזרחות פולנית והשבתה, במקרה בו נאלץ אדם לוותר על אזרחות או דרכון פולני, כאשר עזב את פולין ורכש אזרחות זרה – מצב שהינו רלוונטי ביחס לישראלים רבים אשר עזבו את פולין לאחר מלחמת העולם השניה.

וכך, בהתאם לחוקי האזרחות הפולנית, התשובה לשאלה אם אדם שעזב את פולין וילדיו יהיו זכאים לקבל אזרחות פולנית או דרכון פולני, תהא תלויה לרוב בשאלה מתי עזב אותו אדם את אדמת פולין ואילו כללים חלו באותה שנה בנוגע לאובדן האזרחות הפולנית. אדם הזכאי להשיב לזכותו דרכון פולני או לרכוש אזרחות פולנית, יידרש להגיש מסמכים שונים, ולבצע פעולות, לעתים מורכבות, בדרכו להגשמת מטרתו לקבלת כרטיס הכניסה הנחשק לאירופה.