OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

המסמכים הנדרשים

מטרת המסמכים שחייבים להגיש במסגרת הבקשה לאישור האזרחות היא אחת ויחידה – להוכיח את קרבת הדם בין מגיש הבקשה וקרוביו הסלובקים. מסמכים אלה משתנים ממקרה למקרה, אך בדרך כלל מדובר בתעודות לידה ותעודות נישואין, במידת הצורך גם בתעודות נוספות כגון תעודות המעידות על שינוי שם, תעודות גירושין ותעודות פטירה. את כל המסמכים המוגשים צריך לתרגם לשפה הצ'כית. מה הן הדרישות שבהן התרגום צריך לעמוד ומי יכול להכינו כדי שיהיה קביל מבחינת השגרירות תגלו כאן.

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...