OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

אזרחות סלובקית

אדם שהופך לאזרח סלובקי במהלך חייו לא נדרש לוותר על אזרחותו הקודמת ולא חייב לשלוט בשפה הסלובקית.

כל אזרח סלובקי זכאי לקבל אישור על אזרחותו הסלובקית ועל סמך אישור זה הוא רשאי לבקש דרכון סלובקי.

אדם יכול להפוך לאזרח סלובקי או באופן אוטומטי מכוח לידה להורה בעל אזרחות סלובקית או שהוא הופך לאזרח סלובקי במהלך חייו מבחירתו.

הפיכה לאזרח סלובקי מכוח הלידה מעוגנת בחוק הסלובקי, כך שכל אחד שעליו החוק חל הוא אזרח סלובקי מיום לידתו, וזאת בלי קשר אם הוא מודע לכך או לא ובלי קשר אם הוא אי פעם דאג לסדר לעצמו מסמכים סלובקים.